POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW * RODO

Data aktualizacji: 8 marca 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest reprezentowana przez Iwonę Wołowiec firma Right Solution Iwona Wołowiec, 25-150 Kielce, ul. Barwinek 9/31, zwaną dalej Firmą.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
Right Solution Iwona Wołowiec NIP: 9591549106
Adres: 25-154 Kielce, ul. Barwinek 9/31
Telefon: 695-514-491
E-Mail: [email protected]

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa jako naszych Klientów lub opiekunów prawnych naszych Klientów. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Firmę (nauka języka obcego, wykonywanie tłumaczenia), wykonania zawartej przez Panią/ Pana umowy o świadczenie usług oferowanych przez Firmę, a także wykonania ciążących na Firmie obowiązków prawnych, rozliczeń księgowych, w tym dokumentów księgowych, dochodzenia roszczeń, marketingu, obsługi reklamacji i zgłoszeń, (na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit c) oraz lit. f ) RODO).

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO.
Cele przetwarzania danych osobowych są zróżnicowane i wynikają z przynależenie osoby, o której danych osobowych jest mowa, do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • klienci, kursanci, słuchacze i / lub ich przedstawiciele prawni/ opiekunowie – przetwarzane są tylko dane niezbędne do wykonania usług świadczonych przez Firmę, jak przesłanie oferty, działalność marketingowa, promocyjna, konkursy, ewentualna windykacji należności, reklamacje, płatności, oraz konieczne wymagane prawem czynności podatkowych i rachunkowych;
 • osoby, które udostępniły swój adres e-mail poprzez zgłoszenia online lub innych formularzach, które pojawią się na stronie internetowej lub na profilu na portalu społecznościowym – dane przetwarzane są w celu organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału konkursów i akcji reklamowych a także obsługi reklamacji i płatności oraz czynności podatkowo prawnych, które są wymagane przepisami prawnymi;
 • osoby, które wyrażą chęć pozyskania materiałów opracowywanych przez Firmę – dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zamówień oraz wynikających z tego obowiązków podatkowo – prawnych;
 • osoby udostępniające swoje dane osobowe jako kandydaci do pracy, współpracy na rzecz Firmy- przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia bieżących lub przyszłych rekrutacji i zawarcia umowy z Firmą;
 • osoby, które udostępniły Firmie swoje dane osobowe jako zleceniobiorcy, współpracujący czy pracownicy w innych formach prawnych, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Firmą w ww. zakresie, zakładanie adresów email, kont na komunikatorze, udziałem w organizowanych akcjach marketingowych, promocyjnych, konkursach oraz w wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych i innych wynikających wprost z podstawy prawnej.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wymaganych przepisami obowiązków prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Odbiorcy danych osobowych
Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących na rzecz Firmy usługi edukacyjne, księgowe, informatyczne, hostingowe, doradcze, płatnicze, prawne, pocztowe, kurierskie, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
Odbiorcą danych osobowych klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza w zakresie wykonywania umowy przez Firmę zawartej na rzecz klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza przez podmiot trzeci, będzie również ten podmiot zgodnie z zawartą umową.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma zgodnie z RODO prawo zażądać od Firmy w stosunku do swoich danych:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub przeniesienia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uprawienia umożliwiają:

 • sprostowanie nieprawidłowych bądź niekompletnych danych,
 • usunięcia danych, które nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • usunięcia danych po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa;
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych:

– które nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebie osobie, której dotyczą,

– w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do momentu stwierdzenia, czy jest to uzasadnione prawnie,

– gdy dane były nieprawidłowe (na czas weryfikacji poprawności danych),

– dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dotyczą nie zażądała ich usunięcia,

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje Państwu, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego i dla tego celu są profilowane.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, czyli przez okres umowy z Firmą przetwarzania, a także po jej zakończeniu w celu wykonania obowiązków, szczególnie podatkowych, rachunkowych, statystycznych, archiwizujących oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy oraz w przypadkach wymaganych w przepisach prawnych.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania.

Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy z Firmą.

Pozostałe

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO.

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O zmianie polityki prywatności Administrator informuje na stronie https://aktuell.com.pl/.

Czym są pliki cookies i dlaczego ich używamy? Jak zarządzać plikami cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania z naszego Serwisu. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

Cookies pełnią różne funkcje. Przede wszystkim ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Państwa preferencjach, po to by prezentować Państwu odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies, zwanych „sesyjnymi” (session cookies) oraz „stałymi” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu. „Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, uzależniony od parametrów określających „czas życia” danego pliku cookie, lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje także analityczne pliki cookies, które gromadzą informacje na temat aktywności użytkownika Serwisu i umożliwiają nam optymalizację jego funkcjonowania. Ponadto Administrator używa społecznościowych plików cookies. Pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności członków portali społecznościowych. Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug–ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Snapchat, YouTube.

Państwa przeglądarka internetowa udostępnia Państwu informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies.