Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania szkoły językowej Aktuell Centrum Języka Niemieckiego oraz stanowi integralną część oferty.

Zapisania się na kurs językowy online oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Organizator: organizatorem kursu językowego online jest firma Right Solution Iwona Wołowiec, NIP: 9591549106, REGON: 381069901, adres siedziby ul. Barwinek 9/31, 25-150 Kielce, województwo świętokrzyskie.

Słuchacz: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która uiściła opłatę za kurs językowy.

Lektor:osoba prowadząca kurs językowy posiadająca wyksztalcenie kierunkowe bądź będąca rodzimym użytkownikiem danego języka tzw. native speaker.

Cennik: cennik kursu językowego online podany na stronie aktuell.com.pl wg aktualnej oferty.

1. Zakres świadczonych usług

1.1. Organizator przez cały rok organizuje indywidualne, grupowe lub w parach zajęcia z języka obcego online.

1.2. Zajęcia prowadzoną wykwalifikowani Lektorzy języka obcego.

1.3. Każda jednostka lekcyjna trwa 60 minut. Lekcja rozpoczyna się o godzinie ustalonej wspólnie przez Słuchacza i Lektora.

1.4. W ofercie Organizatora jest darmowa lekcja próbna, której długość ustala Lektor. W czasie lekcji Lektor i Słuchacz określają cele i metody nauczania oraz materiały adekwatne do potrzeb i umiejętności Słuchacza. Przysługuje ona każdemu Słuchaczowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora.

1.5. Organizator zawiera ze Słuchaczem umowę ustną lub pisemną (rozmowa telefoniczna, wiadomość email, konwersacja poprzez komunikatory społecznościowe) na przeprowadzenie kursu językowego obcego online z wybranym Lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

2. Terminy lekcji

2.1. Dzień i godzina zajęć ustalane są w góry na określony czas albo każdorazowo pomiędzy Słuchaczem a Lektorem.

2.2. Lektor na koniec miesiąca przesyła drogą elektroniczną do Organizatora informację o ilości przepracowanych ze Słuchaczem godzin.

2.3. Spóźnienia Słuchacza lub Lektor

2.3.1. Jeżeli Słuchacz nie podłączy się na czas do komunikatora pod ustalonym nikiem, zajęcia uznaje się za rozpoczęte o ustalonej przez Słuchacza i Lektora godzinie, a czas zajęć skraca się o czas spóźnienie Słuchacza. Jeżeli Słuchacz nie podłączy się w ciągu 15 minut od ustalonej godziny zajęć, Lektor ma prawo potraktować zajęcia jako odbyte i podlegające opłacie.

2.3.2. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Słuchacz poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o przesunięcie rozpoczęcia zajęć. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jej przedłużenia, chyba że Lektor zdecyduje inaczej.

2.3.3. Jeżeli Lektor spóźni się na zajęcia, czas zajęć jest wydłużany o czas spóźnienia Lektora lub podlega odrobieniu w czasie kolejnych lekcji. Jeżeli Lektor nie podłączy się w ciągu 15 minut od momentu zaplanowanego rozpoczęcia zajęć, Słuchacz ma prawo zażądać odrobienia tej lekcji w innym terminie bez dodatkowych opłat. Spóźnienie Lektora należy zgłaszać na adres: [email protected].

2.4. Słuchacz ma prawo do bezpłatnego przełożenia/ odwołania zajęć na inny termin. Fakt ten należy zgłosić do Lektora lub Organizatora najpóźniej 4 godziny przez rozpoczęciem zajęć drogą telefoniczną, mailową lub poprzez komunikator Massanger. Zgłaszanie tego faktu przez Skype nie będzie uznawane, ponieważ wiadomości te nie docierają do Lektora/ Organizatora, kiedy nie jest on zalogowany na komunikatorze Skype. Zajęcia, które nie zostaną odwołane/ przeniesione lub zostaną odwołane/ przeniesione w krótszym czasie niż 4 godziny uznaje się za odbyte i Lektor ma prawo uznać je za odbyte i pobrać za nie opłatę.

2.5. W przypadku udziału w zajęciach więcej niż jednego Słuchacza, Lektor rozpoczyna zajęcia o ustalonej ze Słuchaczami godzinie bez konieczności oczekiwania na pozostałych Słuchaczy

3. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe

3.1. Słuchaczom zalecany jest zakup podręcznika wskazanego przez Lektora. Słuchacz może także zakupić na własny użytego inne wskazane przez Lektora materiały, służące za uzupełnienie kursu online W czasie zajęć wykorzystywane są również materiały publicznie dostępne w Internecie.

4. Płatność za kurs języka obcego

4.1. Płatność dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora.

4.2. Po odbyciu darmowej lekcji próbnej i zapisaniu się na kurs Słuchacz otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.

4.3 Po otrzymaniu danych do przelewu i w możliwie najkrótszym czasie (do 5 dni roboczych) Słuchacz powinien opłacić wybraną ilość lekcji z góry. Przy płatności za 10 spotkań z góry Słuchacz może skorzystać z 3 % zniżki, przy płatności za 20 lekcji z 6 % zniżki.

4.4. Na początku każdego kolejnego miesiąca Lektor ustala ze Słuchaczem ilość lekcji i przekazuje tę informację do Organizatora. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym. Opłaty należy dokonać do dnia 10 bieżącego miesiąca

5. Rezygnacja z kursu

5.1. Słuchacz ma prawo do zrezygnowania z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia. W przypadku nadpłaty Organizator zwraca Słuchaczowi nadpłaconą kwotę w ciągu 10 dni roboczych od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu, zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

5.2. Słuchacz zgłasza rezygnację z kursu Lektorowi lub Organizatorowi drogą elektroniczną na adres [email protected].

6. Zaświadczenia

6.1. Po ukończeniu kursu Organizator może wystawić Słuchaczowi wewnątrzszkolne zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego. Zaświadczenie wysyłane jest nieodpłatnie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, zgodnie z życzeniem Słuchacza.

7. Reklamacje

7.1. Słuchacz ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi na Lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.

7.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres [email protected].Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Słuchacza, imię i nazwisko Lektora, nazwę kursu i uzasadnienie reklamacji.

8. Wymagania systemowe

8.1. Aby uczestniczyć udział w kursie językowym przez Internet, Słuchacz powinien posiadać:

a) komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu wraz z koniecznymi urządzeniami peryferyjnymi
b) zainstalowany komunikator Skype lub inny ustalony z Lektorem (możliwie najnowsza wersja)
c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych np.: Firefox, Chrome, Internet Explorer (możliwie najnowsza wersja).

9. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

9.1. W przypadku pojawienia się problemów technicznych po stronie Słuchacza (awaria komputera/ laptopa, brak Internetu itp.), które uniemożliwią terminowe przeprowadzenie zajęć, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora lub Lektora telefonicznie lub mailowo z innego urządzenia. W tym przypadku lekcja zostaje bezpłatnie odwołana/ przeniesiona na inny termin.

9.2. W przypadku pojawienia się problemów technicznych po stronie Lektora, Słuchacz ma prawo do nieodpłatnego odrobienia wszystkich lekcji, które nie odbyły się z przyczyn technicznych. Nie ma możliwości zamiany tych zajęć na gotówkę.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Uiszczenie płatności przez Słuchacza i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu. Jest to również jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.

10.3. Słuchacz ma prawo do zmiany Lektora, jeśli będzie dostępny inny Lektor. Fakt ten należy zgłosić Organizatorowi na adres [email protected].

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Słuchacza.

10.5. Informację na temat ochrony danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.