Regulamin kursów językowych

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania szkoły językowej Aktuell Centrum Języka Niemieckiego oraz stanowi integralną część oferty.

Zapisania się na kurs językowy online oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Organizator: organizatorem kursu językowego online jest firma Right Solution Iwona Wołowiec, NIP: 9591549106, REGON: 381069901, adres siedziby ul. Barwinek 9/31, 25-150 Kielce, województwo świętokrzyskie.

Słuchacz: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która uiściła opłatę za kurs językowy.

Lektor:osoba prowadząca kurs językowy posiadająca wyksztalcenie kierunkowe bądź będąca rodzimym użytkownikiem danego języka tzw. native speaker.

Cennik: cennik kursu językowego online podany na stronie aktuell.com.pl wg aktualnej oferty.

1. Zakres świadczonych usług

1.1. Organizator przez cały rok organizuje indywidualne, grupowe lub w parach zajęcia z języka obcego online.

1.2. Zajęcia prowadzoną wykwalifikowani Lektorzy języka obcego.

1.3. Każda jednostka lekcyjna trwa 60 minut. Lekcja rozpoczyna się o godzinie ustalonej wspólnie przez Słuchacza i Lektora.

1.4. W ofercie Organizatora jest darmowa lekcja próbna, której długość ustala Lektor. W czasie lekcji Lektor i Słuchacz określają cele i metody nauczania oraz materiały adekwatne do potrzeb i umiejętności Słuchacza. Przysługuje ona każdemu Słuchaczowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora.

1.5. Organizator zawiera ze Słuchaczem umowę ustną lub pisemną (rozmowa telefoniczna, wiadomość email, konwersacja poprzez komunikatory społecznościowe) na przeprowadzenie kursu językowego obcego online z wybranym Lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

2. Terminy lekcji

2.1. Dzień i godzina zajęć ustalane są w góry na określony czas albo każdorazowo pomiędzy Słuchaczem a Lektorem.

2.2. Lektor na koniec miesiąca przesyła drogą elektroniczną do Organizatora informację o ilości przepracowanych ze Słuchaczem godzin.

2.3. Spóźnienia Słuchacza lub Lektor

2.3.1. Jeżeli Słuchacz nie podłączy się na czas do komunikatora pod ustalonym nikiem, zajęcia uznaje się za rozpoczęte o ustalonej przez Słuchacza i Lektora godzinie, a czas zajęć skraca się o czas spóźnienie Słuchacza. Jeżeli Słuchacz nie podłączy się w ciągu 15 minut od ustalonej godziny zajęć, Lektor ma prawo potraktować zajęcia jako odbyte i podlegające opłacie.

2.3.2. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Słuchacz poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o przesunięcie rozpoczęcia zajęć. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jej przedłużenia, chyba że Lektor zdecyduje inaczej.

2.3.3. Jeżeli Lektor spóźni się na zajęcia, czas zajęć jest wydłużany o czas spóźnienia Lektora lub podlega odrobieniu w czasie kolejnych lekcji. Jeżeli Lektor nie podłączy się w ciągu 15 minut od momentu zaplanowanego rozpoczęcia zajęć, Słuchacz ma prawo zażądać odrobienia tej lekcji w innym terminie bez dodatkowych opłat. Spóźnienie Lektora należy zgłaszać na adres: [email protected].

2.4. Słuchacz ma prawo do bezpłatnego przełożenia/ odwołania zajęć na inny termin. Fakt ten należy zgłosić do Lektora lub Organizatora najpóźniej 4 godziny przez rozpoczęciem zajęć drogą telefoniczną, mailową lub poprzez komunikator Massanger. Zgłaszanie tego faktu przez Skype nie będzie uznawane, ponieważ wiadomości te nie docierają do Lektora/ Organizatora, kiedy nie jest on zalogowany na komunikatorze Skype. Zajęcia, które nie zostaną odwołane/ przeniesione lub zostaną odwołane/ przeniesione w krótszym czasie niż 4 godziny uznaje się za odbyte i Lektor ma prawo uznać je za odbyte i pobrać za nie opłatę.

2.5. W przypadku udziału w zajęciach więcej niż jednego Słuchacza, Lektor rozpoczyna zajęcia o ustalonej ze Słuchaczami godzinie bez konieczności oczekiwania na pozostałych Słuchaczy

3. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe

3.1. Słuchaczom zalecany jest zakup podręcznika wskazanego przez Lektora. Słuchacz może także zakupić na własny użytego inne wskazane przez Lektora materiały, służące za uzupełnienie kursu online W czasie zajęć wykorzystywane są również materiały publicznie dostępne w Internecie.

4. Płatność za kurs języka obcego

4.1. Płatność dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora.

4.2. Po odbyciu darmowej lekcji próbnej i zapisaniu się na kurs Słuchacz otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.

4.3 Po otrzymaniu danych do przelewu i w możliwie najkrótszym czasie (do 5 dni roboczych) Słuchacz powinien opłacić wybraną ilość lekcji z góry. Przy płatności za 10 spotkań z góry Słuchacz może skorzystać z 3 % zniżki, przy płatności za 20 lekcji z 6 % zniżki.

4.4. Na początku każdego kolejnego miesiąca Lektor ustala ze Słuchaczem ilość lekcji i przekazuje tę informację do Organizatora. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym. Opłaty należy dokonać do dnia 10 bieżącego miesiąca

5. Rezygnacja z kursu

5.1. Słuchacz ma prawo do zrezygnowania z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia. W przypadku nadpłaty Organizator zwraca Słuchaczowi nadpłaconą kwotę w ciągu 10 dni roboczych od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu, zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

5.2. Słuchacz zgłasza rezygnację z kursu Lektorowi lub Organizatorowi drogą elektroniczną na adres [email protected].

6. Zaświadczenia

6.1. Po ukończeniu kursu Organizator może wystawić Słuchaczowi wewnątrzszkolne zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego. Zaświadczenie wysyłane jest nieodpłatnie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, zgodnie z życzeniem Słuchacza.

7. Reklamacje

7.1. Słuchacz ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi na Lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.

7.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres [email protected].Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Słuchacza, imię i nazwisko Lektora, nazwę kursu i uzasadnienie reklamacji.

8. Wymagania systemowe

8.1. Aby uczestniczyć udział w kursie językowym przez Internet, Słuchacz powinien posiadać:

a) komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu wraz z koniecznymi urządzeniami peryferyjnymi
b) zainstalowany komunikator Skype lub inny ustalony z Lektorem (możliwie najnowsza wersja)
c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych np.: Firefox, Chrome, Internet Explorer (możliwie najnowsza wersja).

9. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

9.1. W przypadku pojawienia się problemów technicznych po stronie Słuchacza (awaria komputera/ laptopa, brak Internetu itp.), które uniemożliwią terminowe przeprowadzenie zajęć, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora lub Lektora telefonicznie lub mailowo z innego urządzenia. W tym przypadku lekcja zostaje bezpłatnie odwołana/ przeniesiona na inny termin.

9.2. W przypadku pojawienia się problemów technicznych po stronie Lektora, Słuchacz ma prawo do nieodpłatnego odrobienia wszystkich lekcji, które nie odbyły się z przyczyn technicznych. Nie ma możliwości zamiany tych zajęć na gotówkę.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Uiszczenie płatności przez Słuchacza i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu. Jest to również jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.

10.3. Słuchacz ma prawo do zmiany Lektora, jeśli będzie dostępny inny Lektor. Fakt ten należy zgłosić Organizatorowi na adres [email protected].

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Słuchacza.

10.5. Informację na temat ochrony danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU

 • Definicje
 • Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę Right Solution Iwona Wołowiec pod adresem LINK, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 • Sprzedawca – Right Solution Iwona Wołowiec  Barwinek 9/31; 25-150 Kielce 

NIP 9591549106; REGON Nazwa firmy, adres, NIP, REGON, 381069901; [email protected]

 • Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep.
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem LINK 
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 • Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem LINK.
 • Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.
 • Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
 • sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
 • założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
 • Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje autorskie materiały do nauki języka niemieckiego. 
 • Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie LINK,
 • Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu 695-514-491 
 • Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 • Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu 695-514-491.
 • Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień
 • Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu LINK oraz za pośrednictwem, portali społecznościowych, poprzez kontakt email lub telefonicznie.
 • Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 • W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 • wyboru produktu lub usługi,
 • wyboru sposobu dostawy,
 • wyboru sposobu płatności.
 • Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 • Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.
 • Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia.
 • Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu. 
 • częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 • całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
 • Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
 • potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
 • braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
 • braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu. 
 • Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości. 
 • Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem 695-514-491. W przypadku zmian w zamówieniu należy czekać na potwierdzenie ze strony Sprzedawcy. 
 • Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 695-514-491. W przypadku zmian w zamówieniu należy czekać na potwierdzenie ze strony Sprzedawcy.
 • Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy
 • Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i w euro i zwierają należne podatki.
 • Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT.
 • Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 • Sklep ma prawo do:
 • zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
 • wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
 • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
 • wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 • Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 • Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski oraz za granicę:
 • przelew tradycyjny bankowy
 • Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
 • Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru fizycznego. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy. Koszt przesyłki podany jest na stronie Sklepu.
 • W przypadku zakupu produktów wirtualnych i treści cyfrowych koszty dostawy nie występują. 
 • Terminy realizacji 

Produkty fizyczne

 • Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub wydania w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych.
 • W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 
 • Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

Treści cyfrowe

 • Na wysłanie drogą mailową linku do pobrania treści cyfrowej Sklep ma 2 dni robocze od dokonania płatności lub zaksięgowania wpłaty od Użytkownika na koncie Sprzedawcy w przypadku przelewu tradycyjnego. Jest to maksymalny okres wysyłki linku lub nadania dostępu do materiałów. Z reguły produkt dostarczany jest automatycznie po dokonaniu płatności.
 • Powyższe terminy nie dotyczą sprzedaży treści cyfrowych w systemie przedsprzedaży lub uruchamianych okresowo. W takim przypadku informacja nt. terminów dostawy Użytkownik będzie informowany w opisie towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy 
 • Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne zamówienie.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email [email protected], przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 • Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.
 • Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • Zwrot towaru następuje na adres: Right Solution Iwona Wołowiec Barwinek 9/31; 25-150 Kielce 
 • Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie.
 • Konsument/Konsument-przedsiębiorca ponosi koszt zwrotu towaru. 

Treści cyfrowe 

 • Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych, jeśli Konsument/Konsument-przedsiębiorca pobierze zakupiony plik cyfrowy lub odtworzy produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą produktów cyfrowych lub wirtualnych dostarczanych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 • Konsument/Konsument-przedsiębiorca każdorazowo pobierając plik cyfrowy w formie pliku lub odtwarzając produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-przedsiębiorcy, który nie pobrał pliku cyfrowego lub nie odtworzyli produktu wirtualnego na stronie serwisu przed upływem 14 dni od zakupu. 
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email …………[adres e-mail] przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. 
 • Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcę przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

VII. Reklamacje

 • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad
 • W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie albo w formie pisemnej na adres email [email protected] wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
 • Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
 • Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
 • Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
 • W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
 • Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.
 • Konto użytkownika w systemie
 • Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w serwisie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym [wpisać dodatkowe funkcjonalności]
 • Rejestracja Konta w systemie może zostać dokonane również za pomocą takich serwisów jak: Facebook, Google [inne serwisy]
 • Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie lub poprzez serwisy wskazane powyżej.
 • Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 • W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawca umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: ….[adres email] swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
 • Warunki techniczne
 • Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
 • Aktywne konto poczty elektronicznej;
 • urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
 • akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
 • obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
 • W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 • Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem. 
 • Dane osobowe i polityka cookies
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności LINK zamieszczona w Serwisie.
 • Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności LINK zawartej na stronie serwisu.
 • Postanowienia końcowe
 • Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
 • Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 • W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w Serwisie w formie jednolitej.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie i obejmuje usługi świadczone przez Serwis od dnia jego opublikowania.

Data publikacji regulaminu: …………….. r.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu z fakturę)

dane składającego oświadczenie

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… [przedmiot sprzedaży] zawartej na odległość w dniu…… [przy zakupie usługi – data potwierdzenia realizacji zamówienia; przy zakupie produktu – data otrzymania produktu].

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł/ euro (niepotrzebne skreślić). Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.

……………………………

podpis składającego oświadczenie

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)

dane składającego oświadczenie

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

REKLAMACJA TOWARU 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar ………………………………………………………… [przedmiot sprzedaży] w dniu ……………… jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam:

 • wymiany towaru na nowy* 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł/ euro Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………………………… 
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* 

……………………………

podpis składającego reklamację

*niepotrzebne skreślić

sdfasdfasd

asdfasdf

asdfasdfas