Zdania z języku niemieckim cechuje budowa ramowa, które zmusza odbiorcę do cierpliwości 😉

 

Zdarza się Wam czasami nie słuchać kogoś do końca albo uprzedzić koniec jego wypowiedzi swoją odpowiedzią, bo i tak znamy koniec wypowiedzi? W języku niemieckim kluczowa dla wypowiedzi informacja może znajdować się na końcu zdania.

 

Bitte mach das Fenster zu/auf. Proszę otwórz/ zamknij okno.

Ich habe den Test bestanden/ abgelegt. Zdałem test/ Napisałem test, (ale czy zdałem?)

Er muss zum Arzt fahren/gehen. On musi jechać/ iść do lekarza.

Das Haus wurde schnell gebaut/abgestürzt. Dom został szybko wybudowany/ zburzony.

 

Jak widać na powyższych przykładach czasownik bądź jego część przemieszcza się na koniec zdania. Taka konstrukcja nazywana jest budową ramową. Jest to jedna z podstawowych zasad budowy zdania w języku niemieckim a jedocześnie cecha charakterystyczna tego języka.