Falsche Freunde 1. akkurat, Blatt, Bank, Etat, Grad – co znaczą te słowa po niemiecku?

Istnieje grupa wyrazów zwanych fałszywymi przyjaciółmi. Są to słowa, które wyglądają po niemiecku i po polsku tak samo lub bardzo podanie, ale znaczą zupełnie co innego w każdym języku. Jeśli chcecie mówić śmieszne rzeczy tylko i wyłącznie świadomie, poznajcie poniższe słowa.

Do każdego ze słów zamieszczamy dwa przykłady – jeden z zastosowaniem danego słowa w języku niemieckim, a drugie z jego polskim fałszywym przyjacielem. Poznacie oba słowa z ich odpowiednikami po polsku i po niemiecku.

  • 1. akkurat = dokładny

Ein Herzchirurg muss sehr akkurat und präzise sein.
Kardiochirurg musi być bardzo dokładny i precyzyjny.

akurat = gerade

Akurat teraz nie mam pracy.
Ich habe gerade jetzt keine Arbeit.

  • 2. die Bank = ławka
  • die Bank = bank

Die erste Bank ist noch frei, setz dich dahin!
Pierwsza ławka jest jeszcze wolna, usiądź tam!

Muszę jeszcze wziąć pieniądze z banku
Ich muss noch das Geld von der Bank holen.

  • 3. das Blatt = kartka, liść

Mein Kind hat ein Blatt von meinem Lieblingsbuch abgerissen.
Dziecko oberwało kartkę z mojej ulubionej książki.

blat = die Platte

Czy granit jest najlepszym materiałem na blaty kuchenne? 
Ist Granit das beste Material für Küchenarbeitsplatten?

  • 4. der Etat = budżet

Der Etat muss an unsere Ziele angepasst werden.
Budżet musi zostać dopasowany do naszych celów.

etat = die Planstelle

Organ powołujący zdecydował o obsadzeniu wszystkich wolnych etatów
Die Anstellungsbehörde hat beschlossen, alle freien Planstellen zu besetzen.

  • 5. der Grad = stopień

Die Wassertemperatur liegt bei 15 Grad.
Temperatura wody jest na poziomie 15 stopni.

grad = der Hagel

Tam trzeba się ubezpieczać od trzęsienia ziemi, uderzeń pioruna i gradu.
Dort muss man sich gegen Erdbeben, Blitz und Hagel versichern.

W kolejnym artykule poznacie więcej fałszywych przyjaciół. Zapraszamy za tydzień!

Falsche Freunde 1. akkurat, Blatt, Bank, Etat, Grad – co znaczą te słowa po niemiecku?