Der Deutsche, ein Deutscher. Der Pole, ein Pole. Nazwy narodowości po niemiecku 2

To zrozumiałe, że Niemcy sami dla siebie są wyjątkowi, dlatego też nazwa narodowości Niemiec/Niemka też gramatycznie wygląda wyjątkowo. Większość nazw narodowości odmienia się według deklinacji zwanej słabą, ale Deutscher odmienia się jak rzeczowniki utworzone od przymiotników.

Przypomnijcie sobie nasze poprzednie wpisy o rzeczownikach odprzymiotnikowych, przydadzą się tu bardzo.

Poniżej zamieszczamy przykłady zdań ze wszystkich przypadkach oraz z rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi dla słowa ein Deutscher/der Deutsche, z których możecie nauczyć się jego prawidłowego stosowania w różnych kontekstach.

Ein Deutscher und zwei Österreicher wohnen mit uns.
Niemiec i dwóch Austriaków mieszka z nami.

Ist es schwer für einen Deutschen nach Polen umzuziehen?
Czy trudno jest dla Niemca przeprowadzić się do Polski?

Ich wohne mit einem Deutschen und mit einem Briten.
Mieszkam z jednym Niemcem i jednym Brytyjczykiem.

Der Deutsche, der mit mir wohnt, heißt Johannes. 
Ten Niemiec, który ze mną mieszka, nazywa się Johannes.

Ich wohne jetzt mit einem Belgier. Mit dem Deutschen, mit dem Johannes, wohne ich nicht mehr.
Mieszkam teraz z Belgiem. Z Niemcem, z (tamtym) Johannesem, już nie mieszkam.

Ich bringe Wein für den Franzosen und Bier für den Deutschen mit.
Przyniosę wino dla francuza i piwo dla Niemca.

Hier arbeiten nicht nur Deutsche, sondern auch viele Ausländer.
Tu pracują nie tylko Niemcy, ale też wielu obcokrajowców.

Für Deutsche ist es nicht leicht, das Polnische zu lernen.
Dla Niemców to nie jest łatwe nauczyć się polskiego. 

Kannst du dich mit Deutschen verständigen?
Czy umiesz się porozumieć z Niemcami?

Das sind die Deutschen, mit denen ich arbeite.
To są ci Niemcy, z którymi pracuję.

Für die Deutschen in meiner Firma habe ich Żurek gekocht.
Dla Niemców w mojej firmie ugotowałam żurek.

Mit den Deutschen in meiner Arbeit kann man sich leicht verständigen.
Z Niemcami w mojej pracy można się łatwo porozumieć.

Jest jeszcze słowo das Deutsch / das Deutsche, które oznacza język niemiecki. To słowo nie jest używane do określenia stworzenia rodzaju nijakiego o niemieckim pochodzeniu.

Powiemy:

— Du sprichst gut Deutsch. Dobrze mówisz po niemiecku.

— Er hat eine Eins in Deutsch. On ma szóstkę z niemieckiego.

— Zu welcher Sprachfamilie gehört das Deutsche? Do której rodziny języków należy niemiecki?

— Dieses Buch wurde aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt. Ta książka została przetłumaczona z niemieckiego na polski.

— Gibt es im Deutschen mehr Namen als im Ungarischen? Czy w niemieckim jest więcej imion niż w węgierskim?

Der Deutsche, ein Deutscher. Der Pole, ein Pole. Nazwy narodowości po niemiecku 2
Tagi: